středa 28. března 2018

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Ředitelka Mateřské školy Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Základní ustanovení
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky.
II.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46 odst. 4.) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.
III.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře a možností mateřské školy.
IV.
Podle § 34a odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
V.
V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií uvedených v následující tabulce.